Lehti2023Tuki ja ohjaus

TAI tukee opiskelijaa

”TAIssa työskentelee useita ammattialisia, jotka tarjoavat opiskelijalle apua matalalla kynnyksellä. He tukevat, kun opinnot takkuavat, arjenhallinta on hukassa tai talous retuperällä, terveys ja oma fyysinen tai psyykkinen hyvinvointi huolestuttavat ja työura ja tulevaisuus mietityttävät.”

1. Mikä on työnkuvasi opiskelijoiden parissa?

2. Missä asioissa opiskelijat kääntyvät puoleesi?

3. Minkälaista tukea voit tarjota opiskelijoille?

Henna Kuronen, terveydenhoitaja

1.

Toimin oppilaitoksessa terveyden edistämisen ja hoitotyön asiantuntijana sekä itsenäisesti että monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Työssäni tuen opiskelijoita opiskelukyvyn ylläpitämisessä, itsehoidossa, arjenhallinnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja saavuttamisessa. Yksittäisten opiskelijoiden lisäksi teen töitä koko opiskeluyhteisön ja opiskeluympäristön parissa.

2.

Terveydenhoitajan työkenttä opiskeluterveydenhuollossa on monipuolinen. Opiskelijat voivat kääntyä puoleeni kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa matalalla kynnyksellä. Vastaanotolla opiskelijoiden kanssa keskustellaan luottamuksellisesti monenlaisista asioista kuten terveydentilasta ja terveystottumuksista, sairauksista ja niiden hoidosta, opiskelualalla huomioitavista terveydellisistä tekijöistä, rokotuksista, mielen hyvinvoinnista, päihteistä ja seksuaaliterveydestä. Tapaan yksittäisiä opiskelijoita avovastaanotolla, terveystarkastuksissa, armeijatarkastuksissa ja tarpeen mukaan sovituilla tuki- ja ohjauskäynneillä.

3.

Pidän työssäni tärkeänä, että opiskelijat tulevat aidosti kuulluksi ja nähdyksi. Opiskelijoiden kanssa pohdimme yhdessä terveyttä ja hyvinvointia eri näkökulmista ja etsimme yhdessä ratkaisuja arjen haasteisiin ja huoliin. Keskeistä työssäni on asiakkaan motivoiminen, osallistaminen ja tukeminen oman terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Kati Länsiö, kuraattori 

1.

Toimin ammatillisena kuraattorina Aninkaistenkadun koulutalolla. Työnkuva pitää sisällään paljon eri ihmisten kohtaamisia; opiskelijat, heidän huoltajansa, opettajat, koulun muu henkilöstö, koulun ulkopuoliset verkostot ym..

2.

Yhteydenoton syyt vaihtelevat paljon. Yleisimpiä ovat muun muassa tuki-asiat ja muut taloudelliset jutut, ihmissuhteet, asumiseen liittyvä neuvonta, yksinäisyys, jaksaminen ja kotiasiat.

3.

Pääosin tuki on yksilöllistä tukea, keskusteluja, ohjausta ja neuvontaa. Osa opiskelijoista käy vain kerran, mutta jotkut kaipaavat säännöllisiä tukikeskusteluja. Kuraattorit ovat mukana erilaisten ristiriitatilanteiden selvittelyssä ja pitävät tukitunteja myös koko opiskeluryhmälle. Kuraattori on jäsen opiskeluhuollollisessa Mar-ryhmässä, joka kootaan aina opiskelijan suostumuksella. Mar-kokouksen tarkoitus on kartoittaa opiskelijan tilanne monialaisesti sekä löytää ratkaisuja osallistamalla opiskelija itse. Kuraattori kuuluu myös koulun kriisiryhmään sekä muihin työryhmiin.

Kuraattorit toimivat myös hyvinvointityössä aktiivisesti: ryhmäytykset, opiskelijakunnan hallitustoiminta (työparina opiskelijatoiminnan koordinaattorin kanssa), oppilaitokset, erilaiset tapahtumat sekä opiskeluhyvinvointiryhmän toiminta.

Sari Barck, opinto-ohjaaja 

1.

Olen yksi TAIn 21 opinto-ohjaajasta. Toimin opinto-ohjaajana Aninkaisten koulutalossa hius- ja kauneudenhoitoalalla sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualla. Ohjaan yhteishaun sekä jatkuvan haun opiskelijoita heidän opinnoissaan. Haastattelen jatkuvan haun hakijoita sekä harkinnanvaraisia hakijoita yhteishaussa ja teen opintojen tunnustamisia. Olen mukana tapaamisissa, joissa keskustellaan ja mietitään tukitoimia opiskelijan opintojen etenemiseksi. Pidän jatko-opintoinfoja opiskelijoille ja autan heitä löytämään omat polkunsa myös koulutuksien jälkeen. Avoimet ovet ja tutustumispäivät ovat yksi isompia opojen järjestämiä tapahtumia opiskelijoille tai tuleville opiskelijoille.

2.

Opiskelija kääntyy puoleeni, jos hänellä on opinnoissaan jotain selvitettävää tai hänellä on aiempia opintosuorituksia ja hän haluaa niistä hakea tunnustamisia nykyiseen opintoon. Kun opiskelija miettii jatko-opintoja esimerkiksi ammattikorkeakouluun, hän ottaa yhteyttä usein ensimmäiseksi opoon. Opo kuuntelee monissa asioissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi kuraattorille tai opintopsykologille.

3.

Voin tarjota apuani opintojen rakenteeseen ja käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä ja pohtia opiskelijan kanssa keinoja opintojen etenemisen kannalta pulmallisissa tilanteissa. Käsittelen tunnustamisia (sisällyttämistä) mahdollisten aikaisempien opintojen pohjalta ja laadin yhdessä vastuuopettajan ja opiskelijan kanssa HOKSia eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Annan opiskelijalle tietoa oppilaitoksen tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista ja autan kartoittamaan jatko-opintomahdollisuuksia.

Deeana Lehtinen, uravalmentaja 

1.

Olen yksi instituutin kahdesta uravalmentajasta. TAIn uraohjauspalvelun tarkoitus on edistää opiskelijoiden työllistymistä. Uraohjaajat auttavat opiskelijoita löytämään yksilöllisten ratkaisujen avulla oman polkunsa työelämään. Tavoitteena on mahdollistaa se, että opiskelijat löytävät oman työelämänsä punaisen langan ja pääsevät parhaimpaansa. Uraohjaus perustuu opiskelijalähtöisyyteen, henkilökohtaistamiseen, kannustamiseen, tukemiseen ja yhteistyöhön opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

2.

Opiskelija ja uraohjaaja työskentelevät yhdessä tiiminä opiskelijan työllistymisen ja menestyksen eteen. Oman uran tietoinen ohjaaminen on nykyään tärkeämpää kuin koskaan, ja uraohjaajalta opiskelija voi aina hakea tukea kaikkeen, mikä liittyy työllistymiseen — urasuunnitteluun, työelämätaitoihin, työn hakemiseen, työhaastatteluihin ja hakudokumentteihin kuten CV:n viilaamiseen. Uraohjauksen avulla opiskelija ymmärtää omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan, saa tietoa ja tukea urapolun suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä välineitä osaamisidentiteetin rakentamiseen.

3.

Uraohjaus on kokonaisuus, jossa pysähdytään tulevaisuuden taitojen äärelle. Uraohjaaja auttaa opiskelijaa tekemään onnistuneita päätöksiä koulutus- ja työvalinnoissa suhteessa tämän vahvuuksiin, osaamiseen, taitoihin, kiinnostuksen kohteisiin sekä työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uraohjaaja ei tee opiskelijan puolesta, eikä opeta, vaan tukee ja haastaa opiskelijaa itseään löytämään parhaat ja tehokkaimmat ajattelu- ja toimintatavat kulloiseenkin tilanteeseen.  Tavoitteena on herättää uusia oivalluksia, kehittää taitoja ja viedä saatua osaamista osaksi opiskelijan tulevaa työelämää.

ARTIKKELIKUVA Niko Virolainen