Lehti2023Tuki ja ohjaus

Opportunities for immigrants – education and flexible personal training paths

Adult immigrants with lower-opportunity educational backgrounds who are seeking asylum in Finland are directed to adult education. Their education was previously provided at Turku Evening High School under AVALMO, the preparatory education programme for adults, POJO, and the preparatory basic education study programme for young people. The latter was intended for immigrants who lacked any notable educational background from their home country. Many students were directed to POJO from VALMO, which prepares students for basic education.
In the autumn of 2017, Kai Suomi and his AVALMO group transferred to Turku Vocational Institute to teach and prepare for the initiation of basic adult education at the Institute together with Vesa Impola.

The beginning was certainly not easy. But good things come to those who work hard, as the basic education for adults programme has helped thousands of immigrants progress in their educational and career paths.

The entire teaching organisation for basic education had to be planned and implemented to correspond to the new curriculum. There were many challenges and problems to be solved, and at the same time, the people who ran the programme could not neglect their basic duty – teaching. There was no ready-made model, and everything had to be created from scratch. The situation was eased slightly by the fact that the teaching groups were set up in gradual phases. To support the start of basic education for adults, the Omppu project was established with EU funding, and the teachers in Turku were also involved in the process.

At the beginning of the academic year 2018, the basic education programme for adults gradually began to take shape. In the beginning, new classrooms had to be reserved and added to meet their groups’ growing needs for basic education. This also required teacher recruitment, as new teachers were needed both in the initial and final stages. At first, teachers from Turku Evening High School helped provide subject teaching, but currently, the programme’s own teachers are responsible for its entire subject-based curriculum.

The first local curriculum was published in the spring of 2019, and it has since been updated annually. According to the latest update, the programme includes six early-stage groups (including the literacy stage), and two final-stage groups. The programme’s teaching staff has grown considerably, and even includes special class teachers. Its staff also includes five counsellors who participate significantly in the immigrant education process.

In the future, the basic education programme will continue to require operating models for basic education and an attending director who can develop the programme’s activities together with its staff. Investments have been made in guidance and pedagogical support. Learning is accelerated with the help of joint teaching, small group teaching, and joint planning. Teachers receive support and are encouraged to come up with innovative solutions.

Since the beginning of 2018, around 1,000 students have participated in the basic education programme for adults. Their age distribution ranges from 17 to 60-year-olds. Some students are illiterate in their own language and begin studying Finnish from the literacy stage. Some have received an insufficient basic education in their country of origin, but the basic education for adults helps them acquire the language skills and general knowledge necessary for working life.

With the help of the basic education for adults programme, young students have the opportunity to acquire a basic Finnish qualification and apply for further studies in the joint application process.

Mahdollisuuksia maahanmuuttajille -koulutusta ja joustavia henkilökohtaisia koulutuspolkuja

Tammikuussa 2018 otettiin käyttöön aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma. Sen tarkoituksena on taata aikuisväestölle riittävä peruskoulutus.
Aikuisväestöstä koulutukseen ohjautuu heikon koulutaustan omaavia, Suomesta turvapaikkaa hakevia maahanmuuttajia. Heidän koulutustaan toteutettiin aikaisemmin Turun iltalukiossa, jossa oli aikuisten valmistava opetus, AVALMO, sekä nuorten perusopetuksen johdanto-opinnot, POJO. Viimeksi mainittu oli tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on kotimaastaan puutteellinen koulutausta. POJO-koulutukseen monet opiskelijat ohjautuivat perusopetuksen valmistavasta VALMO-opetuksesta.
Kai Suomi siirtyi 2017 syksyllä AVALMO-ryhmän kanssa Turun ammatti-instituuttiin opettamaan sekä valmistelemaan aikuisten perusopetuksen aloittamista instituutissa yhdessä Vesa Impolan kanssa.

Alku ei todellakaan ollut helppoa. Lopussa kiitos seisoo, näin voisimme todeta nyt kun aikuisten perusopetuksen kautta eteenpäin on siirtynyt tuhatkunta maahanmuuttajaa.

Koko perusopetuksen opetusorganisaatio piti suunnitella ja toteuttaa vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa. Haasteita ja ratkottavia ongelmia oli lukuisia, ja samalla oli hoidettava perustehtävä, opettaminen. Mitään valmista mallia ei ollut vaan kaikki piti luoda aivan alusta. Tilannetta helpotti hieman se, että opetusryhmiä perustettiin porrastetusti. Aikuisten perusopetuksen aloittamisen tueksi oli perustettu EU-rahoituksella Omppu-hanke, jossa turkulaiset olivat myös mukana.

Lukuvuoden 2018 alkaessa alkoi aikuisten perusopetus vähitellen muodostua. Alussa tuli varata ja täydentää uusia luokkatiloja kasvavan perusopetuksen tarpeisiin. Tämä edellytti myös opettajarekrytointeja. Uusia opettajia tarvittiin sekä alkuvaiheeseen että päättövaiheeseen. Alussa Turun iltalukion opettajat auttoivat aineopetuksessa, mutta tällä hetkellä koko aineopetuksesta huolehtivat omat opettajat.

Ensimmäinen paikallinen opetussuunnitelma julkaistiin keväällä 2019, sitä on sittemmin päivitetty vuosittain. Uusimman päivityksen mukaan alkuvaiheen ryhmiä on lukutaitovaihe mukaan lukien kuusi, ja päättövaiheen ryhmiä kaksi. Opettajakunta on kasvanut jo suureksi, ja joukkoon on myös saatu eritysluokanopettajia. Henkilökuntaan kuuluu myös viisi ohjaajaa, joiden osuus maahanmuuttajaopetuksessa on merkittävä.

Perusopetus tarvitsee jatkossakin perusopetuksen toimintamalleja sekä läsnäolevan johtajan, joka kehittää toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa. Ohjaukseen sekä pedagogiseen tukeen on satsattu. Oppimista vauhditetaan yhteisopettajuudella, pienryhmäopetuksen keinoin sekä yhteissuunnittelulla. Opettajia tuetaan ja kannustetaan innovatiivisuuteen.

Aikuisten perusopetuksessa on vuoden 2018 alusta opiskellut jo noin 1000 opiskelijaa. Ikäjakautuma on 17- vuotiaasta 60-vuotiaaseen. Jotkut opiskelijat ovat luku- ja kirjoitustaidottomia omasta kielestään ja aloittavat suomen kielen opiskelun lukutaitovaiheesta. Osalla on puutteellinen perusopetus omasta lähtömaastaan, ja he hankkivat aikuisten perusopetuksen turvin työelämässä tarvittavaa kielitaitoa sekä yleissivistystä.


Nuorilla on aikuisten perusopetuksen turvin mahdollisuus hankkia suomalainen perustutkinto ja tämän jälkeen hakea yhteishaussa jatko-opiskelupaikkaa. Yksi opiskelijoista on Hagie Keita.

Englanninkielisiä perustutkintoja TAIssa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun kaupungille järjestämisluvan kahteen englanninkieliseen perustutkintoon vuoden 2023 alusta alkaen.

Turun ammatti-instituutissa voi suorittaa jatkossa englanninkielisen perustutkinnon puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ravintola- ja cateringalalla.

Englanninkielisellä koulutuksella TAI pyrkii vastaamaan vieraskielisten opiskelijoiden koulutustarpeeseen sekä turvaamaan seudun työnantajille ja yrityksille riittävän ammatillisten osaajien joukon. Englanninkielisen koulutuksen aloittaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa vastaa myös Turun kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan englanninkielisen perustutkintokoulutuksen aloittamiseen ministeriö ei myöntänyt Turun ammatti-instituutille järjestämislupaa, vaan kannustaa verkostoitumaan niiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joilla lupa jo on.

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos tulee tuomaan työntekijöitä perheineen Turun seudulle niin valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti.

− Kansainvälisiä osaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, joten myös ammatillisen koulutuksen on tärkeää vastata tähän tarpeeseen, kertoo ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen.

 

TEKSTI/AUTHOR Kai Suomi